Zgłoś film

Regulamin Festiwalu Filmowego Senior Movie

karta zgłoszenia

 

Regulamin Festiwalu Filmowego Senior Movie 2024

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Festiwalu Filmowego Senior Movie (zwanego dalej Festiwalem) jest Stowarzyszenie Kamera (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Szczecinie al. Papieża Jana Pawła II, 70-445 Szczecin.
 2. Festiwal odbędzie się w Szczecinie w dniach 25-29 września 2024 r.
 3. Głównym celem Festiwalu jest prezentacja szerokiej widowni niezależnych i amatorskich filmów zrealizowanych przez twórców w wieku powyżej 60 roku życia oraz stymulowanie i promowanie niezależnego ruchu filmowego.
 4. Szczegółowe informacje odnośnie festiwalu oraz programu znajdują się na stronie internetowej seniormovie.pl

SEKCJE

W siódmej edycji Festiwalu przewidywane są dwie sekcje konkursowe:

 1. Konkurs Główny
 2. Konkurs filmów o tematyce senioralnej (Senior Topic)

WARUNKI, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ FILMY PRZEDSTAWIANE DO SELEKCJI

 

Konkurs główny:

 1. Organizator nie narzuca autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych.
 2. Do selekcji dopuszczane są wyłącznie filmy o długości nieprzekraczającej 30 minut i powstałe po 01.01.2022 r.
 3. Autorem filmu musi być osoba w wieku powyżej 60 roku życia.
 4. W przypadku pracy zbiorowej przynajmniej jedna osoba musi spełniać kryterium wiekowe wskazane w punkcie 3.
 5. Film powinien zawierać tytuł i informacje o autorze lub autorach.
 6. Każdy twórca może zgłosić maksymalnie 2 filmy do konkursu.
 7. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Festiwalu seniormovie.pl oraz kopię wglądową na płycie DVD, Blu-ray lub innym nośniku. Dopuszczalne jest też zamieszczenie linku do filmu (np. Vimeo, Youtube itp.). Zgłoszenie filmu może odbyć się także poprzez platformę internetową www.filmfreeway.com
 8. Filmy na płytach DVD/Blu-ray/innym nośniku i wypełniony formularz należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Kamera al. Papieża Jana Pawła II, 70-445 Szczecin. Linki do filmów na ngokamera@gmail.com
 9. Zgłoszony film powinien znaleźć się u Organizatora najpóźniej do dnia 30.06 2024 r. (decyduje data wpływu).
 10. Należy dostarczyć Organizatorom zdjęcie (kadr z filmu) w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 DPI) na adres ngokamera@gmail.com, podając w tytule maila tytuł filmu i imię i nazwisko autora filmu, którego kadr dotyczy.
 11. W filmach w językach innych niż język polski wymagane są napisy w języku angielskim.
 12. Do Festiwalu nie zostaną dopuszczone filmy:
  – zrealizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej lub przy ich współudziale,
  – zrealizowane przez członków Jury lub przy ich współudziale.
 13. Zgłoszenie filmu poprzez platformę Film Freeway wiąże się z uiszczeniem kwoty 5 dolarów (z wyłączeniem pierwszego miesiąca zgłoszeń).

 14. W przypadku zgłoszenia do Konkursu filmu zrealizowanego przez twórcę z Polski i z Ukrainy, Festiwal nie pobiera opłaty. Należy wówczas skontaktować się z Organizatorem mailowo.

 

Konkurs filmów o tematyce senioralnej:

 1. Organizator nie narzuca autorom ograniczeń  gatunkowych, natomiast filmy powinny dotyczyć tematyki senioralnej (starzenie się, problemy osób starszych itp.)
 2. Do selekcji dopuszczane są wyłącznie filmy o długości nieprzekraczającej 50 minut i powstałe po 01.01.2022 r.
 3. Organizator nie narzuca autorom ograniczeń wiekowych.
 4. Film powinien zawierać tytuł i informacje o autorze lub autorach.
 5. Każdy twórca może zgłosić maksymalnie 1 film do konkursu.
 6. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Festiwalu seniormovie.pl oraz kopię wglądową na płycie DVD, Blu-ray lub innym nośniku. Dopuszczalne jest też zamieszczenie linku do filmu (np. Vimeo, Youtube itp.). Zgłoszenie filmu może odbyć się także poprzez platformę internetową www.filmfreeway.com
 7. Filmy na płytach DVD/Blu-ray/innym nośniku i wypełniony formularz należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Kamera al. Papieża Jana Pawła II, 70-445 Szczecin. Linki do filmów na ngokamera@gmail.com
 8. Zgłoszony film powinien znaleźć się u Organizatora najpóźniej do dnia 30.06 2024 r. (decyduje data wpływu).
 9. Należy dostarczyć Organizatorom zdjęcie (kadr z filmu) w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 DPI) na adres ngokamera@gmail.com, podając w tytule maila tytuł filmu i imię i nazwisko autora filmu, którego kadr dotyczy.
 10. W filmach w językach innych niż język polski wymagane są napisy w języku angielskim.
 11. Do Festiwalu nie zostaną dopuszczone filmy:
  – zrealizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej lub przy ich współudziale,
  – zrealizowane przez członków Jury lub przy ich współudziale.
 12. Zgłoszenie filmu poprzez platformę FilmFreeway wiąże się z uiszczeniem kwoty 5 dolarów (z wyłączeniem pierwszego miesiąca zgłoszeń).

 13. W przypadku zgłoszenia do Konkursu filmu zrealizowanego przez twórcę z Polski i z Ukrainy, Festiwal nie pobiera opłaty. Należy wówczas skontaktować się z Organizatorem przez email.

SELEKCJA

 1. O dopuszczeniu filmów do Festiwalu głównego i do konkursu filmów o tematyce senioralnej decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.
 2. Decyzje Komisji Selekcyjnej są nieodwołalne.
 3. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.
 4. Zakwalifikowane filmy są udostępnione Organizatorowi bezpłatnie.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
 6. Po zakwalifikowaniu filmu do konkursu zgłaszający zobowiązuje się do niewycofania filmu z pokazów festiwalowych
 7. Wyniki selekcji konkursowej zostaną ogłoszone nie później niż 10 sierpnia 2024 roku na stronie internetowej seniormovie.pl
 8. Zakwalifikowane filmy mogą być wyświetlane z następujących formatów: BluRay, DVD, H.264 (np. MP4). Możliwość prezentacji z innych formatów niż podane powyżej muszą być ustalone indywidualnie z Organizatorem.

JURY, NAGRODY

 1. Filmy zakwalifikowane do Festiwalu do konkursu głównego oceniane będą przez powołane przez Organizatora profesjonalne Jury.
 2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród finansowych w konkursie głównym:
  • I nagroda – statuetka Kota, nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł
  • II nagroda – dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000zł
  • III nagroda – dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 500zł.
  • Nagroda publiczności – statuetka Kota , nagroda pieniężna w wysokości 1000zł. Nagrodę publiczności przyznają widzowie festiwalu w wyniku głosowania.
 3. Filmy zakwalifikowane do Festiwalu do konkursu filmów o tematyce senioralnej oceniane będą przez powołane przez Organizatora honorowe Jury.
 4. Nagroda w konkursie filmów o tematyce senioralnej: nagroda główna – statuetka Kota, dyplom, nagroda finansowa 1000zł.
 5. Jury ma prawo przyznać dodatkowe honorowe wyróżnienia.
 6. Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.
 7. Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata.
 8. Kwoty przyznanych nagród są kwotami brutto. Przyznane nagrody dla laureatów konkursu głównego podlegają opodatkowaniu zgodnie z prawem polskim.
 9. Oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się 29 września 2024 r. podczas uroczystej gali.

PROMOCJA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów – do 3 min. -zakwalifikowanych filmów do działań promocyjnych i informacyjnych Festiwalu np. w postaci materiałów audiowizualnych promujących Festiwal, w audycjach telewizyjnych, internetowych itp.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o filmie i jego twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, informacje prasowe, internetowe itp.).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia przekazanych materiałów w celach promocyjnych związanych z Festiwalem.

POKAZY FESTIWALOWE

Oprócz pokazów kinowych odbywać się będą również pokazy online.

 1. Pokazy w kinach
 • Pokazy kinowe odbędą się w dniach 25-29 września 2024.
 • Podczas festiwalu może odbyć się nie więcej niż 2 pokazy kinowe jednego filmu.

 

 1. Pokazy online
 • Oprócz pokazów kinowych, w dniach 25-29 września 2024 odbędą się również pokazy online.
 • Właściciele praw do filmu zgłaszając film na festiwal jednocześnie wyrażają zgodę na projekcję swoich filmów w formule online w dniach 25-29 września 2024.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe z kart zgłoszeniowych będą przetwarzane dla celu zrealizowania postanowień regulaminu Festiwalu
 2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację danych osobowych twórców filmu dla potrzeb niezbędnych do promowania filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz w ramach wykorzystania w trakcie Festiwalu w materiałach drukowanych
 3. Informacje takie, jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora
 4. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kamera al. Papieża Jana Pawła II, 70-445 Szczecin
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji Festiwalu, a po jego zakończeniu usunięte, chyba że prawo przewiduje inaczej.

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Prawa autorskie do filmów zgłoszonych na Festiwal nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku, autorzy filmów zobowiązani są załączyć do Karty Zgłoszenia filmu oświadczenia precyzujące sytuację prawną filmów.
 2. W przypadku zatajenia powyższych informacji, autor filmu biorącego udział w Festiwalu pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń osób trzecich za naruszenie ich praw wobec Organizatora.
 3. Zgłaszając film do udziału w Konkursie, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną bezpłatną maksymalnie dwukrotną prezentację w ramach projekcji konkursowych oraz na bezpłatną publiczną prezentację maksymalnie dwukrotną w ramach działań promocyjnych i w ramach wydarzeń towarzyszących Festiwalu po jego zakończeniu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu
 5. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.